LO RAT-PENAT

Recollit per Constantí Llombart a Els fills de la morta-viva. El poema, anterior a 1879 s’entronca perfectament dins la tradició renaixencista: retrobament de les glòries passades i esperit de lluita per no deixar-les enfonsar. Llombart …

Read more LO RAT-PENAT

EN LO COR

Publicada en “La Renaixensa”, Vol I, pp 63-64, 1876. Dintre’l meu cor hi ha nihuada d’amorosos pensaments; uns que baixen fins la terra, y altres que pujan al cel. De ditja y dolça gaubança sembli …

Read more EN LO COR

AMOR

Amor! Amor! Amor! Paraula santa qu’ens nodrix de il·lusions y de poesía, y ab la qu’el cor enamorat sommía y ab veu del cel per sa conquesta canta. Ahont lo penó de ses victories plata …

Read more AMOR

PÁTRIA

Dols nom qu’el cor en son ardent sagrari ab lo sant cult del entusiasme honora, com n’ets dols p’el rexiu, mes gran l’aurora rica plija p’el vall tot solitari! Dels despulls dels vells segles relicari …

Read more PÁTRIA

FIDES

Tu eres la siensia que al Senyor pregona, y eres la vida qu’el esprit envetja; tu eres la llum qu’en nostre cor flametja, y eres la parla ab que l’amor rahona. Al rassés del teu …

Read more FIDES

ESPAÑYA

Menspreada, vensuda y empobrida la mala sort per ses camins t’espenta, y el vell esprit que’t coroná valenta sembla qu’es hui sens majestad ni vida, mes no abaixes el front, com si envillida fores ja …

Read more ESPAÑYA