PLUCHA D’ESTIU

Cuadro valenciá dramatic en un acte. Personaches D. Chochim, mestre de escola. Rosario, filla de D. Chochim. Manolo, barber. El So Saoro, llaurador acomodat. La acció ocurrix en una alqueria del horta de Valencia. Decoració …

Read more PLUCHA D’ESTIU