AMOR

Amor! Amor! Amor! Paraula santa
qu’ens nodrix de il·lusions y de poesía,
y ab la qu’el cor enamorat sommía
y ab veu del cel per sa conquesta canta.

Ahont lo penó de ses victories plata
sembla que naix enlluernador el dia,
y hont esclata en magnífica armonía
vensut l’esprit per son fervor s’encanta.

Te’en les llires la corda mes sonora
te en els hymnes la espassa mes discreta,
te en el temple del cor l’ara mes pura,

y es la mística veu qu’ens enamora
en l’aixam de les cobles del poeta,
y es la vida, la pau y la hermosura!

Related Article